etip.dk

Hvilke typer vand findes der?

Ferskvand, havvand, grundvand, overfladevand, drikkevand, procesvand – for blot at nævne nogle få typer vand. I vores nye blogindlæg beskriver vi, hvorfor vi foretrækker at tale om vand, ikke vand.

Vores hovedmål med Wasser 3.0 er at stoppe den stort set ukontrollerede distribution af mikroplast og mikroforurenende stoffer i vores farvande. . Til dette formål søger vi virkningsfulde løftestænger, der bedre vil beskytte vores farvande i fremtiden. Hvor vi ser disse, og hvordan de påvirker vores forsknings- og udviklingsarbejde, er i høj grad baseret på vores støt voksende viden om vand, mikroplastik og mikroforurenende stoffer og på de dimensioner og sammenhænge, der bliver tydelige for os. Det skriver vi om i vores blog for vand uden mikroplastik og mikroforurenende stoffer, som har tre hovedemner: vand, mikroplast og mikroforurenende stoffer. I dag handler om vand og de forskellige typer vand.

Vand overalt
Vand er overalt omkring os. Mere end 2/3 af jorden er dækket af vand. Når vi er unge, består vores krop af 2/3 vand. Senere er det stadig 50 pct. Dyr og planter består i høj grad af vand. Vand er hovedbestanddelen i mange fødevarer. Landbrug og industri forbruger enorme mængder vand hver dag. Det være sig menneskets stofskifte, planters fotosyntese, vejret eller klimaet – de grundlæggende betingelser for alt liv på denne planet er afhængige af og påvirket af vand.

De grundlæggende kemiske forbindelser af vand (H2O) er grundstofferne oxygen (O) og brint (H). Men der er også mineraler, sporstoffer og forskellige andre stoffer i vandet. Vand kan differentieres baseret på dets fysiske, kemiske, elektriske og optiske egenskaber. Disse omfatter for eksempel elektrisk ledningsevne, tørstof- og gasindhold, pH-værdi eller vandhårdhed. Disse parametre varierer for forskellige typer vand afhængigt af sted og tid samt de anvendte rengørings- og behandlingsmetoder. Blick auf den blauen Planenten aus dem Weltall. 2/3 der Erde sind mit Wasser bedeckt.

Vand er vand er vand – men der er forskellige typer vand og vand
Omkring 72 procent af jordens overflade er dækket med vand, hvoraf 97 procent er havvand. Havvand viser store lokale forskelle, fx hvad angår saltholdighed. I området med flodmundinger har brakvand, altså en blanding af salt og ferskvand, sine egne unikke forhold.

Kun tre procent af de globale vandressourcer er ferskvand. Af disse tre procent er omkring 69,5 procent bundet i polaris, gletsjere eller snedække og er derfor ikke tilgængelige som drikkeressourcer for mennesker. 30,1 procent af ferskvandet er grundvand og 0,4 procent overfladevand.

Grundvand er en del af vandkredsløbet og vandet under jordens overflade, der skabes ved at sive vand fra regn, søer eller floder. Grundvandsressourcer er den vigtigste kilde til vandforsyningen i mange regioner i verden.

Omkring 74 procent af drikkevandet i Tyskland kommer fra grundvand. Landbrugets og industriens stigende forurening af grundvandet bringer og forringer grundvandets kvalitet. Grundvandsbeskyttelse er underlagt forskellige lovbestemmelser (f.eks. det europæiske vandrammedirektiv) og relaterede indsatser.

Overfladevand er vandet på jordens overflade i floder, vandløb, søer eller reservoirer. Disse fodres af regn og vand fra jordens indre. Overfladevand er levested for mange dyr og planter. Infrastrukturmæssigt er floder også en vigtig økonomisk komponent: Spildevandsrensningsanlæg udleder det rensede spildevand via floder, varer transporteres via floder, og der hentes drikkevand fra dem. Overfladevand er forurenet gennem forurening fra blandt andet industri og landbrug. For at kunne bruge det som drikke- eller procesvand skal det forbehandles.

Drikkevand er sammen med ilt grundlaget for alt menneskeliv. Det er ikke kun mad, det er også vigtigt for madlavning, personlig hygiejne og ren bolig.

Drikkevand kan komme fra grundvand, overfladevand, nedbør eller havvand. I Tyskland kommer omkring to tredjedele af postevandet fra grundvand, en tredjedel fra overfladevand. Vi kan drikke det enten ubehandlet eller efter forarbejdning (dvs. renset, desinficeret og om nødvendigt ændret i sammensætning), hvis det opfylder de lovmæssige minimumskrav. Kvaliteten af drikkevand er reguleret i mange nationale love, retningslinjer og anbefalinger.

Ud over postevand spiller andre typer vand også en rolle som fødevarer og repræsenterer en egen økonomisk sektor: kildevand, medicinsk vand, bordvand og mineralvand. Også for dem er det lovreguleret, hvilke kriterier hvert vand skal opfylde.

Vand er også en væsentlig komponent i mange industrielle produktionsprocesser.
Det er påkrævet at drive anlæg eller fremstille produkter. Alt efter brugen af forskellige komplekse rense- og behandlingsprocesser har såkaldt procesvand forskellige kvaliteter og egenskaber. Det bruges i medicin, apotek, kemi eller biologi. Procesvand bruges til fremstilling af medicin, som opløsnings- og rengøringsmidler eller som batteri- og strygevand. Procesvand omfatter vandtyperne: demineraliseret, deioniseret, destilleret og ultrarent vand.

Industrivand er det mindst rensede vand og bruges i kommercielle, tekniske, landbrugs- og boligområder. Den er ikke egnet til konsum, men tilpasset kravene i anvendelsesområdet. F.eks. drives toiletter og kunstvandings- eller rensesystemer i stigende grad med industrivand, ikke drikkevand.

Spildevand er alt det vand, der er blevet brugt i husholdninger, landbrug, industri og er således blevet forurenet i større eller mindre grad.

Forurenende stoffer, der kommer ud i kloaksystemet fra husholdninger, omfatter støv- og snavspartikler, afføring, madrester og rengøringsmidler. Pesticider og gødning, der bruges i landbruget, ender i spildevandet. Det samme gør tungmetaller, plastik, lægemidler og andre mikroforurenende stoffer via industriel produktion og utilstrækkelige eller ikke-eksisterende bortskaffelses- og genbrugsstrukturer. Renseanlæggenes opgave er at rense spildevandet på en måde, så det kan føres tilbage til overfladevandet uden at forstyrre den biologiske balance.

Vand eller bedre vand
Når vi taler om vand, er der mange typer vand bagved, det vil sige forskellige typer vand, der findes naturligt, er specifikt produceret gennem rense- og behandlingsprocesser eller har forskellige egenskaber på grund af menneskeskabt forurening (antropogene stressfaktorer). Forurenende stoffer – herunder mikroplastik og mikroforurenende stoffer som farmaceutiske rester, tungmetaller, pesticider og gødning – findes også i forskellige koncentrationer og sammensætninger.

Vands specifikke egenskaber og forurening fører til såkaldte samarbejdseffekter, der udgør store udfordringer for vandbehandling. Med vores modulære og adaptive tilgange, materialer og teknologier tilstræber vi at imødekomme den individuelle vandsituation på den bedst mulige måde. Fra vores synspunkt bliver vandbehandlingen så effektiv med hensyn til fjernelsesrater og vand- og sundhedsbeskyttelse. Vi vil også holde os til vandet i vores næste blogindlæg. Det handler om vores vands tilstand.